Privacyverklaring Buurtbusverening Vechtdal

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG) in werking getreden. Deze verordening is reeds in 2016 vastgesteld door de Europese Unie. Bij het in werking treden van de AVG vervalt de "Wet bescherming persoonsgegevens" (WBP) en moet worden voldaan aan de regelgeving volgens de AVG.

De Buurtbusvereniging Vechtdal beheert voor de uitvoering van haar taak persoonsgegevens van haar leden en zal moeten voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de AVG.
Toezicht op naleving wordt gedaan door de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Op grond daarvan is het beheer en het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging vastgelegd.
In het document “beheer persoonsgegevens” is het beheer en zijn de maatregelen die getroffen zijn om te voldoen aan de nieuwe regelgeving beschreven.

De Buurtbusvereniging Vechtdal zal persoonlijke gegevens van haar leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De BBV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van haar taak: het doen rijden van de Buurtbus en t.b.v. het Infobulletin (Nieuwsbrief en overige mededelingen) van de BBV aan haar leden, bedoeld om leden te informeren over de BBV.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
-Voor- en achternaam, eventueel tussenvoegsel
-Geslacht
-Geboortedatum en leeftijd
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Datum lidmaatschap/ eventueel datum einde lidmaatschap
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer
-Burgerservicenummer (BSN)

Daarnaast worden aanvullend administratieve gegevens opgeslagen:
-Soort rijbewijs en geldigheidsduur
-Kledingmaat
-Beschikbaarheid volgens een apart document ‘beschikbaarheidsoverzicht’
-Datum medische keuring en geplande herkeuring
-Digitale (pas)foto t.b.v. het interne ‘smoelenboek’
-Vermelding van eventuele functie naast de basisfunctie van chauffeur

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
-Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens, die door de Buurtbusvereniging Vechtdal zijn vastgelegd.
-Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
-Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist; het gevolg is dan dat zijn/haar lidmaatschap gelijktijdig wordt beëindigd.
-U kunt dit via de email aan de secretaris melden of bellen met de secretaris.

Bewaartermijn

Gegevens worden tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gebruik van cookies

Op de website van de Buurtbusvereniging Vechtdal wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van de BBV treft u enkel een link aan naar de websites van onze sponsoren, de Provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen. Verwijzingen naar de diverse vormen van sociale media treft u niet aan op de website van de BBV.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u telefonisch of via het e-mailadres secretarisbuurtbusvechtdal@hotmail.com aan ons richten.

Wijzigingen

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.

 

Nieuwleusen, 30-5-2018.